સાંજ સમાચાર

મોચીનગરમાં કોંગ્રસ લઘુમતી સેલની જબ્બર સભા : લોકોમાં અદમ્ય ઉત્સાહ