સાંજ સમાચાર

પાટીદારો સમરસતામાં માને છે : રાજાશાહીમાં કરેલી પ્રવૃત્તિ લોક્શાહીમાં સફળ નહિ થાય: લલકાર