સાંજ સમાચાર

વિજયભાઈએ સેવાનો નહિ, વ્યવસાયનો ઝભો પહેર્યો છે, ખરા સેવક જયંતીભાઈ : કોંગી નેતાઓની તડાફડી