સંદેશ સમાચાર

ભાજપનો ચૂંટણી ખર્ચ રૂ. ૧૨.૪૬ લાખ અને કોંગ્રેસનો રૂ. ૩.૩૫ લાખ