સંદેશ સમાચાર

ઉદઘાટનની પૂર્વ રાત્રીએ જ રાજકોટમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલયને આગચંપી