દિવ્યભાસ્કર સમાચાર

બલી, જયપાલના ફાર્મહાઉસને મૂળ માલિકોએ ખેદાન-મેદાન કરી નાખ્યું