સંદેશ સમાચાર

પટેલ વેપારી પાસેથી પડાવી લીધેલી र 24 લાખની કાર કબ્જે