આજ કાલ

ભાજપના મધ્યસથ કાર્યાલયમાંથી ગુંડા ઝડપાય તેનાથી વધુ મોટો પુરાવો ગુંડાગીરીને ભાજપના સમર્થનનો શું હોય શકે? – ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુ