અકિલા સમાચાર

વિજયભાઈને સી.એમ. બનાવવાનાં અભરખા જાગ્યા એટલે વજુભાઈને દુર મોકલી પ્રજા માટે ચુંટણી ઝીંકી