અકિલા સમાચાર

‘આરપીઆઈ’ ના ઉમેદવાર જીતુભાઈ સાથે આખું રાજકોટ યુનિટ કોંગ્રસમાં