સાંજ સમાચાર

જયંતિભાઇ કાલરીયા પોરબંદરમાં પક્ષ માટે પ્રચાર કરતા હતા : જયપાલ જાડેજાને ભાજપે કેમ સાચવ્યો હતો …?