સાંજ સમાચાર

ભાજપ જ જ્ઞાતિવાદ ભડકાવે છે ;રૂપાલા, સંઘાણી, પટેલના નીવેદનો ‘વાદ’ નથી નો શું છે? : બાવળીયા