સાંજ સમાચાર

કોંગ્રેસનું વિરાટ પાટીદાર સંમેલન : ભાજપની ‘ભાગલાવાદી’ નીતિ – વાઘજીભાઈ બોડા