સાંજ સમાચાર

બક્ષીપંચ સમાજને કોંગ્રેસી તરફી જંગી મતદાન કરવા બાવળીયા, ડાંગર, ચૌહાણની હાકલ