દિવ્યભાસ્કર સમાચાર

નામચીન જયપાલ સાથે પોલીસ, રાજકીયમાથાઓ સંપર્કમાં હતા