અકિલા સમાચાર

ભાજપે સૌરાષ્ટ્રને નાપાણિયું કર્યું, ગુંડાઓ ને પાણીદાર બનાવ્યા: ઇન્દ્રનીલ