અકિલા સમાચાર

જયપાલસિંહ રૂડામાં એસ.ટી. ના નિવૃત ડેપો મેનેજરનું અઢી કરોડનું મકાન પણ પચાવી પાડવાનો ખેલ નાખ્યો’તો