અકિલા સમાચાર

જયપાલસિંહના રિમાન્ડ મંજુર થતા આજે તેને સાથે રાખી કાંગશીયાળી, પંડ્યા હાઉસ તથા અન્ય સ્થળો પર તપાસ