આજ કાલ

મહાપાલિકા સહિતની સરકારી કચેરીઓમાં આવતીકાલે રજા : કર્મચારીઓને મતદાન માટે સવેતન રજા આપવા જાહેરનામું