સાંજ સમાચાર

25 વર્ષથી માલધારી સમાજને ‘હથેળી ચાંદ’ દેખાડે છે: હવે કોંગ્રેસની પડખે