સાંજ સમાચાર

વિધાનસભામાં-69 માં વસતા ક્ષત્રીય સમાજનું વિશાળ સ્નેહમિલન : કોંગ્રેસને દિલથી ટેકો