અકીલા સમાચાર

ભાજપના પાયાના કાર્યકરોને કદ પ્રમાણે વેતરનાર વિજય રૂપાણીને કર્મનુ ફળ મળશે