આજ કાલ

50 ટકા જેટલા મતદાનથી ભાજપને ફાયદો કે કોંગ્રેસને ?