સાંજ સમાચાર

આત્મવિલોપનકાંડમાં ભાજપ નેતાઓના નામ હોવા છતા કેમ છાવર્યા હતા ? – કોંગ્રેસ