સાંજ સમાચાર

બૂથ અજેન્ટો માન્ય રહેવાનું રીટર્નીંગ ઓફીસરે લેખિતમાં આપ્યું છે : ઇન્દ્રનીલ