અકીલા સમાચાર

રાજકોટના પરિણામથી ગુજરાતના રાજકારણમાં ‘યુ’ ટર્ન આવશેઃ શંકરસિંહ