અકીલા સમાચાર

ભાજપના અડવાણીજી, આનંદીબેન વગેરે ચૂંટાયેલા નેતાઓ ઉંમરમાં મારાથી પણ મોટા છે, તે તમામ આદરણીયઃ કાલરિયા