સમાચાર

સચિવાલય વૃદ્ધાશ્રમ નથી તો મુખ્યમંત્રી કઈ વ્યાખ્યામાં આવે છે? જયંતિભાઇનો સવાલ