આજ કાલ

અમીન માર્ગ પર કોંગ્રેસ ની ટનાટન જાહેરસાભા, હકડેઠઠ મેદની