અકિલા સમાચાર

ભાજપના રાજમાં કોર્પોરેશન અને યુનિવર્સિટીમાં ભ્રષ્‍ટાચારે તથા રાજકોટમાં ગુંડાગીરીએ માઝા મૂકી