સંદેશ સમાચાર

ગમે તે પક્ષ પાસેથી પૈસા લેજો, મત ભાજપને આપજો : ગડકરી