અકિલા સમાચાર

જ્ઞાતિ-જાતિ જોઇને નહિ, કોંગીના જયંતીભાઈની સ્વચ્છ પ્રતિભા જોઇને લોકો મત આપશે: રાઘવજી-કગથરા