આજ કાલ

ગરીબોને ધરના સ્વપ્ના દેખાડી પછી તોડી નખાય છે: જયંતીભાઇ કાલરીયા