સાંજ સમાચાર

ભાજપના દેખાડા અને દંભને પ્રજા પારખી ગઈ છે, પરચો બતાવશે : કાલરિયા