આજ કાલ

ભાજપની સભામાં ટી.વી. કલાકારોને જોઈ-સાંભળી શ્રોતાઓ નીકળી ગયા: નેતાઓને કોઈએ ન સાંભળ્યા