સાંજ સમાચાર

પ્રજા સહનશીલ છે છતા ‘અજાણ’ નથી: ભાજપનો હિસાબ લેશે : જીતું ભટ્ટનો ધ્રુજારો