સંદેશ સમાચાર

વોર્ડ નં. ૧ થી ૪ અને ૯ થી ૧૩ના વિસ્તારમાં મતદાનના દિવસે રજા