સંદેશ સમાચાર

પાટીદાર મતદારોને રીઝવવા ખૂદ મુખ્યમંત્રીની કવાયત