સંદેશ સમાચાર

ગુંડાગીરી સામે ન્યાય માગવા નીકળેલા ટોળાએ જ કાયદો-પ્રજાને લીધા બાનમાં