સંદેશ સમાચાર

રાજકોટમાં સુરક્ષાનો પ્રશ્ન છે, ધીરજ રાખજો .. બધું સારું થઇ જશે : મુખ્યમંત્રી