સાંજ સમાચાર

ગુંડાગીરી અને પાણીનો પ્રશ્ન ગંભીર હોવાનું મુખ્યમંત્રીએ સ્વીકાર્યું : ઇન્દ્રનીલનો પડકાર