સાંજ સમાચાર

વોર્ડ નં.10માં આગેવાન અમિત ઘોડાસરા-મિતુલ દોંગાની આગેવાનીમાં પ્રચાર સભા: કોંગ્રેસને જીતાડવાનો કોલ