સંદેશ સમાચાર

વિજય રૂપાણીને ફૂલહાર થતાંની સાથે જ કડવા પાટીદારોનો સામુહિક સભા ત્યાગ