ફુલછાબ સમાચાર

રાજકોટ પશ્ચિમ બેઠકનું પરિણામ ગુજરાતના રાજકારમાં ટર્નીંગ પોઈન્ટ સમુ રહેશે : મોઢવાડિયા