અકિલા સમાચાર

ભાજપે દલિત સમાજ સાથે અન્યાય હંમેસા અન્યાય કર્યો છે : કોંગ્રેસ દ્વારા ઘરે-ઘરે પત્રિકાઓનું વિતરણ