અકિલા સમાચાર

વિજય રૂપાણી 6 વર્ષે સાંસદ રહ્યા પણ પાણી પ્રશ્ને કઈ જ ન કર્યું