આજ કાલ

પ્રજા પાણીને ‘ભુ’ નથી કહેતી, મુખ્યપ્રધાન ખોટા વચનો ન આપે: કુંવરજી બાવળિયા – ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુ