આજ કાલ

પાટીદારો સમરસતામાં માને છે : જ્ઞાતિઓમાં વેરજેર ફેલાવવાની પ્રવૃત્તિ બંધ કરો