સંપર્ક

કોંગ્રેસ પક્ષ મધ્યસ્થ ચુંટણી કાર્યાલય,
“જનપથ”, તપોવન સોસાયટી, અક્ષર માર્ગ,
રાજકોટ, ગુજરાત – ભારત