ફોટો ગેલેરી


જીવન યાત્રા


ઉમેદવારી
custom writings પત્રકની નોંધણી


કાર્યાલય ઉદઘાટન


પદયાત્રા-1


પદયાત્રા-2


પદયાત્રા-3


સભા


વોર્ડ નં. 11
custom writingsકાર્યાલય ઉદઘાટન


યુવી ગરબા


સ્વામીજી સાથે


પદયાત્રા-4


પદયાત્રા-5


વોર્ડ નં. 10 કાર્યાલય ઉદઘાટન


પદયાત્રા-અમીન માર્ગ


પદયાત્રા-કાલાવાડ રોડ


વોર્ડ નં. 2 કાર્યાલય ઉદઘાટન


વોર્ડ નં. 4 કાર્યાલય ઉદઘાટન


પદયાત્રા-રેસકોર્સ પાર્ક


ઈદ નિમિતે મુલાકાત


જીવન નગર ચોક વોર્ડ નં. 2


પદયાત્રા-નાનામાવા ચોકડી


પુષ્કરધામ કાર્યાલય ઉદઘાટન


એસ્ટ્રોન ચોક કાર્યાલય ઉદઘાટન


અલ્કાપુરી કાર્યાલય ઉદઘાટન


પદયાત્રા-યુનિવર્સિટી રોડ


બોંડીંગ કોંગ્રેસ સભા


રૈયા ધાર સભા


સત્યસાંય હોસ્પિટલ રોંડ કાર્યાલય


તિલકપ્લોટ સભા


વાલ્મીકી ઋષિ સમાજ


વોર્ડ નં.1 સભા


વોર્ડ નં.2 ઉદઘાટન


ઓસ્કાર ટાવર સભા


શ્યામલ વર્ટીક્ષ સભા


વોર્ડ નં. 12 પંચાયત ચોક


મહા બાઇક રેલી


બજરંગવાડી કાર્યાલય ઉદઘાટન


પદયાત્રા – પરસાણા નગર


પદયાત્રા – બજરંગવાડી


સભા – ગાંધીધામ


સભા – મોચી નગર


સદર મુસ્લિમ સંમેલન


સભા – અમીનમાર્ગ


સભા – જામનગર રોંડ


સભા – રૂખડિયા કોલોની


સભા – સદગુરુ પાર્ક-05


સભા – નટરાજ નગર


સભા – સાધુ વાસવાણી રોંડ